Graduation Ceremony

Rajapark institute

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา 2561

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมรับปริญญาผ่านระบบออนไลน์ สามารถยืนยันการเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

หลังจากนั้นระบบจะปิดหน้าการตอบรับโดยอัตโนมัติ หากต้องการเข้าร่วมหลังจากระบบปิดแล้วให้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียนวัดผล

คลิกเพื่อนอ่านรายละเอียด

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561
ให้มาวัดตัวตัดชุดครุยในวันเสาร์ที่ 26- วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ อาคารทรงไทย เวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ : หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าตัดชุดครุยเอง

ค่าเช่าชุด ขาว 800 บาท ค่ามัดจำ 1000 บาท

***จะได้รับเงินมัดจำคืน วันคืนชุด***

วันจองจ่ายค่ามัดจำ 1000 บาท วันรับชุดจ่ายค่าเช่า 800 บาท

 

เรื่อง การขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า

  1. คำนำหน้า, ชื่อ, และสกุล ไม่ถูกต้อง ขอให้มาแจ้งแก้ไข ในวันที่ท่านเข้ามา วัดตัว ตัดเสื้อครุยฯ(เสาร์-อาทิตย์)  วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 

  2. กรณีศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดให้แจ้งผ่าน ผู้ประสานงานภายในเดือนตุลาคม

  3. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ต้องการให้ขาน ชื่อใหม่-ยศใหม่ ขอให้แจ้งในวันฝึกซ้อมฯ
ระบบลงทะเบียนปิด
กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

เลือกศูนย์การศึกษา